Perunkirjoitus ja perukirja – mitä ne ovat ja miten ne laaditaan

 

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolleen varallisuus ja velat sekä perinnönsaajat. Tuloksena syntyy perukirja. Katso muistilista perunkirjoituksesta!

 

Kun henkilö kuolee, tulee kuoleman jälkeen tehdä perunkirjoitus hänen omaisuudestaan. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varallisuus sekä velat kuolinhetkellä. Tämän lisäksi kartoitetaan perilliset ja testamentinsaajat, jotta perinnönjako ja perintöverotus voidaan suorittaa. Kuolleelta jäänyttä omaisuutta ja velkaa kutsutaan kuolinpesäksi.

Perunkirjoituksen tuotoksena syntyy perukirja. Katso tästä muistilista perunkirjoituksesta – miten  perunkirjoitus toimitetaan, milloin se pitää tehdä ja mitä perukirjaan tulee merkitä.

Kuka voi tehdä perunkirjoituksen

Kuolinpesän osakkaat vastaavat perunkirjoituksen toimittamisesta. Yleensä osakkaisiin lukeutuvat rintaperilliset, eli lapset, aviopuoliso tai muut perimysjärjestyksen mukaiset henkilöt. Osakkaat voivat keskenään sopia, kuka hoitaa perunkirjoitukseen liittyviä käytännön asioita. Yleensä tämä on sellainen henkilö, joka tuntee parhaiten perittävän varallisuuteen liittyvät asiat, kuten puoliso tai lapsi. Osakkaat edustavat kuolinpesää kuitenkin yhdessä perinnönjakoon saakka.

Itse perunkirjoituksen toimittaa kaksi uskottua miestä. Heille ei ole varsinaisia pätevyysvaatimuksia, kunhan ne ovat täysi-ikäisiä ja heillä on oikeus tehdä sopimuksia. Uskottuina miehinä voi käyttää naapureita, tuttavia tai kuolinpesän osakkaita. 

Ammattitaitoisten henkilöiden käyttö uskottuina miehinä varmistaa kuitenkin, että perintöverotus tehdään oikein ja ilman turhia kuluja. Heidän ammattitaitonsa avulla voidaan vähentää riskejä omaisuuden myymiseen liittyvissä asioissa. Ulkopuolisia henkilöitä käyttämällä voidaan varmistaa heidän jääviytensä.

Uskotut miehet toimittavat perunkirjoituksen sekä arvioivat kuolinpesän varat ja velat. He eivät vastaa kuitenkaan niiden selvittämisestä, vaan näistä vastaa pesän ilmoittaja, joka on yleensä joku kuolinpesän henkilöistä eli osakkaista. Uskottujen miesten tehtäväksi jää siten pesän ilmoittajan kertomien varallisuustietojen arviointi heidän parhaan kykynsä mukaan. 

 

Milloin perunkirjoitus tulee tehdä

Perunkirjoitus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa vainajan kuolemasta. Tarvittaessa verotoimistosta voi hakea jatkoaikaa. Tyypillisesti perunkirjoitus pidetään noin kahden kuukauden kuluttua kuolemasta, kun tarvittavat selvitykset on ehditty saada. 

Kutsu perunkirjoitukseen

Perunkirjoitukseen tulee kutsua kaikki kuolinpesän osakkaat. Myös leski kutsutaan, vaikkei hän olisikaan osakas. Kutsuttavien joukossa on myös toissijaiset omaisuuden saajat. Kutsu voidaan esittää suullisesti tai kirjallisesti.

Perillinen voi ottaa tarvittaessa avustajan mukaansa perunkirjoitukseen. Perunkirjoitukseen kutsuttu voi myös valtakirjalla valtuuttaa toisen henkilön edustamaan itseään perunkirjoitustilaisuuteen.

Perunkirjoitus voidaan suorittaa jonkun osakkaan poissaollessa, kunhan hän on saanut kutsun perunkirjoitukseen.

 

Mitä perunkirjoituksessa tapahtuu

Perunkirjoitus aloitetaan yleensä sukuselvityksellä, sillä virkatodistusten hankkimiseen tulee varata riittävästi aikaa. Virkatodistusten avulla saadaan selville kuolleen sukupuu, jolloin voidaan kartoittaa kaikki perilliset.

Tiedot kuolleen varoista ja veloista tulee selvittää eri paikoista, kuten pankeista, vakuutusyhtiöistä, verottajalta ja muilta viranomaisilta. Varat ja velat merkitään niiden käyvän arvon mukaan.

Perunkirjoitus tulee toimittaa, vaikka kuolleelta ei olisikaan jäänyt verotettavaa varallisuutta. Jos perunkirjoitusta ei toimiteta, kuolinpesän osakkaat voivat joutua itse vastuuseen kuolinpesän veloista.

 

Mitä perukirjaan merkitään

Perukirja on perunkirjoituksen lopputulos. Se on yhteenveto kuolleen henkilön varallisuudesta ja veloista ja toimii samalla veroilmoituksena ja pohjana perillisten maksamalle perintöverolle. Perukirja todistaa myös kuolinpesän osakkaat, sillä siitä on ilmettävä kaikki perilliset ja testamentinsaajat.

 

Perukirjassa tulee mainita:

 •     missä perunkirjoitus on tapahtunut eli aika ja paikka
 •     läsnä olevat henkilöt
 •     kuolleen nimi, ammatti, kotipaikka ja synnyin- sekä kuolinpäivä
 •     perilliset, leski, toissijaiset omaisuuden saajat sekä testamenttiin merkityt henkilöt
 •     tieto miten poissaolevat ovat saaneet kutsun perunkirjoitukseen
 •     pesän varat ilmoittava henkilö sekä kaksi uskottua miestä
 •     kuolleen ja hänen leskensä varat ja velat sekä heidän avio-oikeutensa toistensa omaisuuteen
 •     lesken ilmoitus tasingosta
 •     lesken ilmoitus jäämistön hallinnasta
 •     testamentti ja siihen liittyvät lakiosavaatimukset
 •     kuolleen ja lesken antamat ennakkoperinnöt ja perintöverotuksen alaisuuteen kuuluvat lahjat
 •     henkivakuutuskorvaukset

 

Perukirjan liitteet

Perukirjan liitteisiin lisätään:

 •     sukuselvitys
 •     testamentti ja avioehtosopimus, jos sellaisia on
 •     ositus- tai perinnönjakokirja
 •     jäljennös jakokirjasta, jos perinnönjako on jo tehty
 •     muut kuolleen varoihin ja velkoihin liittyvät dokumentit

Verohallintoon toimitetaan jäljennös perukirjasta ja muista siihen liittyvistä asiakirjoista.

 

Perukirjan hinta

Perukirjan hinta vaihtelee riippuen siitä, miten paljon tekee itse tehtäviä perunkirjoituksen aikana. Perunkirjoituksen hinta riippuu myös sitä tarjoavasta tahosta. Lakimiespalvelut maksavat noin 150 euroa tunti, hautaustoimistojen palvelut kustantavat 300 eurosta jopa 2000 euroon.

Ulkopuolinen henkilö pystyy ammattitaitonsa avulla opastamaan perunkirjoituksen toimittamisesta sekä kirjoittamaan perukirjan. Ulkopuolisen tahon käyttö säästää myös aikaa.

 

Perunkirjoituksen jälkeen

Perukirjan perusteella toimitetaan perinnönjako. Jos kuolinpesässä on ollut vain yksi perillinen, perinnönjakoa ei tarvita, vaan omaisuus siirtyy perukirjan ja sukuselvityksen perusteella ainoalle perilliselle.

Perinnönjaosta laaditaan perinnönjakosopimus kirjallisesti ja kaikkien perillisten tulee allekirjoittaa se. Omaisuuden jaon jälkeen kuolinpesän osakkaalla on oikeus määrätä saamastaan omaisuudesta.

Perinnönjaolle ei ole määrätty aikarajaa.