Koti / Yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytäntö

Yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytäntö

Tämä yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytäntö on päivitetty viimeksi 2022-02-15.

Kiitos, että käytät aikaasi lukeaksesi yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytäntömme! Olemme palveluntarjoaja Oy Lavendla Ab, jonka y-tunnus on 3250082-7 (“Lavendla”). Meille yksityisyyden suoja on erittäin tärkeää ja siksi pyrimme aina siihen, että palvelujamme tilaavat tai muuten meihin yhteydessä olevat henkilöt tuntevat olonsa turvatuksi henkilötietojen käsittelyssämme (kuten alla on määritelty). Tällaisen turvallisuuden saavuttamiseksi pyrimme aina ylläpitämään korkeinta mahdollista henkilötietojen suojaustasoa.

Siksi Lavendla käsittelee, hallinnoi, käyttää ja suojaa Rekisteröidyn Henkilötietoja tämän yksityisyydensuoja- ja tietosuojakäytännön (“Tietosuojakäytäntö”) mukaisesti. Lavendla käsittelee henkilötietoja kahta tarkoitusta varten – voidakseen tarjota palvelua (katso kohta 2 alla) ja voidakseen mukauttaa palveluita parhaalla mahdollisella tavalla ja tarjota asiaankuuluvia tarjouksia henkilöille, jotka ovat tekemisissä palveluidemme kanssa (katso kohta 3 alla)

1 Määritelmät

1.1  Seuraavilla tässä Tietosuojakäytännössä olevilla määritelmillä on alla merkitys:

“Yleiset ehdot” – Kulloinkin voimassa olevat yleiset ehdot, jotka sääntelevät Lavendlan palvelujen ja tuotteiden tarjontaa.

”Tilaaja” – Jokainen luonnollinen tai juridinen henkilö, joka tilaa Lavendlan palveluita tai tuotteita omaan tai muiden lukuun.

”Vierailija” – Jokainen luonnollinen henkilö, joka vierailee verkkosivustolla.

”Kuolinpesä” – Vainajan kuolinpesä, jolle Tilaaja tilaa Lavendlan palveluita.

”Palvelun toteuttaminen” – kaikkien Lavendlan velvoitteiden suorittaminen Tilaajaa kohtaan. Tämä sisältää kuljetuksen ja arkun laskemisen lisäksi myös lisäpalvelut, kuten ateriapalvelut, kukka-asetelmat, oikeudellisen avun ja vastaavien palveluiden tarjoamisen.

”Asiakas” – Palvelun vastaanottaja, joka voi olla Tilaaja tai muu oikeussubjekti.

”Henkilötiedot” – Kaikki luonnollisia henkilöitä koskevat tiedot, joista nämä henkilöt voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa. Tällaisia ​​tietoja ovat esimerkiksi nimi, osoite tai sähköpostiosoite ja muut tiedot, joista luonnollinen henkilö voidaan tunnistaa.

”Rekisteröity” – Luonnolliset henkilöt, joiden henkilötietoja Lavendla käsittelee.

“Webbplats” avser Lavendlas webbplats med domännamnet www.lavendla.se eller någon annan domän som ägs och drivs av Lavendla, inklusive deras underdomäner.

2 Henkilötietojen käsittely sopimuksen täyttämiseksi

2.1 Lavendla käsittelee Tilaajien tai muiden henkilöiden antamia henkilötietoja ensisijaisena tarkoituksenaan Palvelun toteuttaminen Yleisten ehtojen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että henkilötietoja kerätään ja käsitellään esimerkiksi, mutta ei yksinomaan, hautajaisten suunnittelua ja toteuttamista varten sekä yhteyden pitämiseksi seurakuntaan tai Lavendlan yhteistyökumppaneihin, jotka tarjoavat esimerkiksi catering- ja kukka-asetelmia.

2.2 Tässä kohdassa 2 mainitun käsittelyn oikeusperusteena on Lavendlan ja Tilaajan välisen sopimuksen täytäntöönpano.

2.3 Kun Tilaaja on joku muu kuin Asiakas, on kyseinen asiakas rekisterinpitäjä. Tällöin Lavendla on Asiakkaan henkilötietojen käsittelijä. Jos Asiakas on luonnollinen henkilö, joka tekee tilauksen osana puhtaasti yksityistä toimintaa tai joka liittyy Ostajan kotitalouteen, Lavendla vastaa kohdassa 2.1 mainitusta Ostajan henkilötietojen käsittelystä. Muiden henkilöiden (esimerkiksi muiden kuolinpesien tai hautajaisten) henkilötietojen käsittely kohdassa 2.1 mainittuihin tarkoituksiin ei kuulu henkilötietolainsäädännön soveltamisalaan.

3 Henkilötietojen käsittely markkinointitarkoituksiin

3.1 Edellä mainittujen tarkoitusten lisäksi Lavendla käsittelee henkilötietoja mukauttaakseen paremmin palveluitaan ja tarjotakseen asiaankuuluvia lisäpalveluita tai tuotteita Tilaajalle, Kuolinpesälle tai muille henkilöille, joiden henkilötietoja Lavendla käsittelee.

3.2 Tässä kohdassa 3 mainitun käsittelyn oikeusperusteena on Lavendlan oikeutettuun etuun liittyvän tehtävän suorittaminen. Rekisteröity voi milloin tahansa vastustaa Lavendlan suorittamaa tietojen käsittelyä tähän tarkoitukseen.

3.3 Lavendla vastaa rekisterinpitäjänä kohdassa 3 mainittujen henkilötietojen käsittelystä. Lavendla on siten vastuussa niiden henkilötietojen käsittelystä, joita Lavendla kerää palvelun toteuttamisen yhteydessä.

4 Muu henkilötietojen käsittely

4.1 On mahdollista, että Tilaaja luovuttaa henkilötietoja, jotka eivät ole välttämättömiä edellä mainittuihin tarkoituksiin.  Näissä tapauksissa Lavendlan katsotaan olevan rekisterinpitäjänä näiden tietojen käsittelyssä ja Tilaajan katsotaan antaneen suostumuksensa tai takaavan, että tällaiseen käsittelyyn on olemassa suostumus, joka on tehtävän luonteen vuoksi odotettavissa. Suostumus kattaa kaikissa olosuhteissa tietojen luovuttamisen, tallentamisen ja poistamisen.

5 Tietoja, joita rekisteröity ei itse ole antanut

5.1 Kuolintodistuksen hankkimalla Lavendla käsittelee Kuolinpesän osakasta/osakkaita koskevia henkilötietoja (nimi, henkilötunnus, osoite). Tilaaja antaa myös tiedot hautajaisiin liittyen (nimi ja yhteystiedot).

 6 Rekisteröidyn oikeudet

6.1 Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet henkilötietoihin, joita käsitellään tässä Tietosuojakäytännössä määriteltyä tarkoitusta varten.

6.2 Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietoja Lavendlan käsittelemistä Rekisteröidyn henkilötiedoista ottamalla yhteyttä Lavendlaan kirjallisesti alla kohdassa 12 olevien yhteystietojen kautta (oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa). Jokaisella Rekisteröidyllä on siten oikeus saada maksutta kopio häntä koskevista henkilötiedoista, joita Lavendla käsittelee. Lavendla voi periä rekisteröidyn osapuolen pyytämistä lisäkopioista 995 kruunun tuntimaksun hallinnollisten kulujensa kattamiseksi.

6.3 Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tarvittaessa virheellisten, puutteellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua kirjallisella pyynnöllä Lavendlalta.

6.4 Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa kaikki Rekisteröidyn Lavendlalle aiemmin toimittamien henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumuksensa. Tällainen peruuttaminen voi kuitenkin tarkoittaa, että Rekisteröity ei voi enää hyödyntää Lavendlan tarjoamia palveluita. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia häntä koskevien henkilötietojen rekisteristä poistamista tai rajoittamista ja vastustaa käsittelyä tietyin edellytyksin (oikeus tulla unohdetuksi).

6.5 Rekisteröidyllä on tietyin edellytyksin oikeus tietojen siirrettävyyteen, mikä tarkoittaa oikeutta saada henkilötiedot ja siirtää ne toiselle rekisterinpitäjälle niin kauan kuin se ei vaikuta haitallisesti muiden oikeuksiin ja vapauksiin.

6.6 Jos olet sitä mieltä, että olemme tehneet virheen henkilötietojesi käsittelyssä, ota meihin yhteyttä alla kohdassa 12 mainituilla tiedoilla. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, Suomessa tietosuojavaltuutetulle (Ruotsissa www.datainspektionen.se, Suomessa https://tietosuoja.fi/etusivu) tai sellaiselle viranomaiselle, joka tekee tietosuojatarkastuksia.

7 Säilytys

7.1 Toimeksiannon suorittamisen jälkeen asiakirjoja voidaan säilyttää enintään kymmenen (10) vuotta. Tämä on siksi, että dokumentaatio säilyy, jos epäselvyyksiä tai erimielisyyksiä ilmenee. Osa dokumentaatiosta tallennetaan myös kirjanpitoa ja vastaavaa tarkoitusta varten.

7.2 Tapauksissa, joissa ei ole sopimussuhdetta, ja käsittely tapahtuu vain markkinointitarkoituksiin, henkilötiedot poistetaan heti, kun rekisteröity on vastustanut tietojensa käsittelyä.

8 Turvallisuus

8.1 Lavendla asettaa Rekisteröityjen yksityisyyden suojan etusijalle ja työskentelee aktiivisesti varmistaakseen, että Rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään äärimmäisen huolellisesti. Lavendla ryhtyy kohtuudella vaadittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen, että rekisteröityjen henkilötietoja käsitellään turvallisesti ja tämän Tietosuojaselosteen mukaisesti. Tietojen välittäminen internetin ja mobiiliverkkojen kautta ei kuitenkaan koskaan voi tapahtua täysin riskittömästi, minkä vuoksi kaikki tällainen siirto tapahtuu omalla vastuullasi.

9 Henkilötiedot kolmansille osapuolille

9.1 Lavendla ei myy tai jaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei tässä tietosuojaselosteessa tai Yleisissä ehdoissa toisin mainita.

9.2 Lavendla voi kuitenkin siirtää Rekisteröityihin liittyviä henkilötietoja:

i.     Lavendlan alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille, jotka toimivat ohjeidemme mukaisesti henkilötietojen käsittelijöinämme palveluidemme tuottamiseksi;

ii.     viranomaisille tai lakimiehille, jos epäillään lain, tämän tietosuojaselosteen tai Yleisten ehtojen rikkomista; ja

iii.     viranomaisille, oikeudellisille neuvonantajille tai muille toimijoille, jos laissa tai viranomaisen määräyksessä niin edellytetään.

9.3 Lavendla luovuttaa Rekisteröityneiden henkilötietoja vain sellaisille kolmansille osapuolille, joihin Lavendla luottaa. Lavendla valitsee huolellisesti mahdolliset yhteistyökumppanit varmistaakseen, että Käyttäjien tietoja käytetään käsittelymaassa voimassa olevien henkilötietojen käsittelyä koskevien määräysten mukaisesti.

9.4 Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta Euroopan unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan kuitenkin siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tietojen käsittelyn tekniseen toteutukseen liittyen. Mikäli EU-komissio ei ole Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien mukaisesti todennut, että maassa, joka sijaitsee EU:n tai ETA:n ulkopuolella ja jonne henkilötietoja siirretään, taataan riittävä tietosuojan taso, käytetään henkilötietojen siirrossa EU:n ja ETA:n alueen ulkopuolelle EU-komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita.

10 Yhdistetyt tiedot (ei-tunnistettavissa olevat henkilötiedot)

10.1 Lavendla voi jakaa yhdistettyjä tietoja kolmansien osapuolten kanssa. Tällöin yhdistetyt tiedot on koottu Lavendlan palvelujen toteutuksen aikana kerätyistä tiedoista ja voivat koostua esimerkiksi Internet-liikenteen tilastoista tai maantieteellisestä sijainnista Lavendlan palveluita tilattaessa. Aggregoidut tiedot eivät sisällä tietoja, jotka voidaan jäljittää tiettyyn henkilöön, eivätkä ne siten ole henkilötietoja.

11 Evästeet ja linkit muille verkkosivustoille

11.1 Kun Vierailija vierailee Verkkosivustolla, käyttöä koskevat tiedot tallennetaan evästeiden avulla. Evästeet ovat passiivisia tekstitiedostoja, jotka selain tallentaa Vierailijan laitteelle, eli esimerkiksi tietokoneelle, matkapuhelimelle tai tabletille, kun se muodostaa yhteyden Verkkosivustolle. Lavendla käyttää evästeitä parantaakseen Vierailijan verkkosivuston käyttökokemusta ja kerätäkseen tietoja, kuten tilastoja Vierailijan verkkosivuston käytöstä. Tällä pyritään varmistamaan, ylläpitämään ja yleisesti parantamaan Verkkosivustoa ja Lavendlan palveluita ja tarjouksia.

11.2 Vierailijat voivat milloin tahansa kieltää evästeiden käytön muuttamalla laitteensa asetuksia. Jos näin tehdään, vierailijoiden kokemus Verkkosivustosta voi kuitenkin huonontua.

11.3 Verkkosivusto voi sisältää linkkejä kolmansille osapuolille kuuluville verkkosivustoille. Tällaista linkkiä seuraavien vierailijoiden tulee tarkistaa kyseiseen verkkosivustoon sovellettavat ehdot ja käytännöt ennen henkilötietojensa antamista sivuston tarjoavalle taholle. Lavendla ei ole missään olosuhteissa vastuussa sellaisista kolmansille osapuolille kuuluvista verkkosivuista.

11.4 Lue lisää evästeistä TÄSTÄ.

12 Yhteystiedot

12.1 Esittääksesi kysymyksiä, pyytääksesi lisätietoja Lavendlan henkilötietojen käsittelystä tai ottaaksesi yhteyttä yleisesti Lavendlaan, käytäthän alla olevia tietoja:

Osoite:
Oy Lavendla Ab
Tietokuja 4 (PL18)
00271 Helsinki

FO-nr.: 3250082-7

Puhelin: 020 144 1455

Sähköposti: [email protected]

13 Muutokset

13.1 Lavendlalla on oikeus milloin tahansa muuttaa tai tehdä lisäyksiä Tietosuojakäytäntöönsä. Tietosuojakäytännön (tietosuojaselosteen) uusin versio on aina saatavilla verkkosivustolla. Tietosuojakäytännön uudet versiot astuvat voimaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun muutoksesta on selkeästi ilmoitettu Verkkosivustolla.